Консумирай отговорно

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА “ПРОСТО КАЖИ ДА” НА ПЕЩЕРСКА ОТЛЕЖАЛА

Всички участници в Кампанията трябва да се запознаят с условията и правилата на Кампанията, изложени по-долу.

РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА

 1. Организатор на Кампанията “ПРОСТО КАЖИ ДА” е „ПАУЪР БРАНДС“ EOOД, гр. Пловдив, бул. Дунав №5. Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията на изложените по-долу официални правила, наричани по-долу “Официални Правила” или “Правилата”.
  1. Кампанията се организира със съдействието на творческа агенция Digital Connection ("Дигитал Кънекшън" ООД), наричана по-долу “Изпълнител”.
 2. Официалните Правила ще бъдат достъпни на официалната уебстраница на Кампанията на адрес: www.justsayyes.bg за целия период на Кампанията. Организаторът на Кампанията си запазва правото да допълва и/или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на официалната уебстраница на Кампанията на ел.адрес justsayyes.bg.
 3. Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 2, в случай, че констатира материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или настъпят форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на предоставени продукти и/ или материали.
 4. Кампанията е отворена за участие за всички физически лица с местоживеене на територията на Република България, на възраст над 18 години. Не може да бъде участник в Кампанията лице, което е съдружник или акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за Организатора или Изпълнителя, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Кампанията, както и членове на техните семействата (деца, родители).
  При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът/Изпълнителят на Кампанията преустановява участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на участника. Организаторът/Изпълнителят на Кампанията самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.
 5. Участието в Кампанията не е обвързано с покупка или с друго финансово измерение.
 6. Регистрирайки се за участие в тази Кампания на посочения интернет адрес, участниците приемат настоящите Официални Правила и се задължават да ги спазват.

РАЗДЕЛ II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА

 1. Кампанията се организира и провежда в периода от 08.07.2019 г. до 18.08.2019 г., само на територията на Република България.

РАЗДЕЛ III.МЕХАНИЗЪМ И НАГРАДИ

 1. Кампанията се провежда на специално създадена за целта уебстраница, с ел. адрес: justsayyes.bg.
 2. Считано от 08.07.2019 г. на специалната уебстраница потребителите ще имат възможност да се включат в Кампанията като се регистрират чрез личните си фейсбук профили под едната от двете опции:
  • Като двойка, участваща за голямата награда, избирайки опцията “Младоженци” или
  • Като самостоятелно участие, включвайки се за ежеседмичните награди, избирайки опцията “Сватбари”.
  1. Всички, регистрирали се чрез опция „Младоженци“, е нужно изрично и поотделно да попълнят сватбения въпросник, предоставяйки следната коректно попълнена информация, като за валидна кандидатура се счита тази с коректно попълнени всички полета. Финалистите ще бъдат избрани по най-висок бал точки, определени от журито на база кандидатурата им.
   • Да посочат Име на булката
   • Да посочат Име на младоженеца
   • Да посочат бъдещата (обща) им фамилия
   • Да посочат изрично създаден от тях за целите на участието в играта свой общ профил;
   • Да качат тяхна обща снимка, която да служи за аватар на профила им
   • Да посочат конкретна дата на планираната сватба (сключване на граждански брак и сватбено тържество), която е необходимо да бъде в периода от 26.08.2019 г. до 31.12.2019г. включително.
   • Да посочат „Кумове“ като изпратят съответно покана чрез Facebook до техните потенциални кум и кума.
   • Да разкажат по оригинален начин - в свободен текст или да качат видео-обяснение, за това какви са плановете им за предстоящата сватба и как са взели решението да се венчаят - до 10 точки*.

   *Забележка: Колкото по-оригинално е съдържанието, толкова по-голям е шансът Журито на кампания да оцени участието, предоставяйки допълнителни до 50 БОНУС точки по собствена преценка.

   1. Видео-обяснението, качено чрез споделяне на линк към YouTube видеото им, носи автоматично 10 БОНУС точки.
   2. Чрез общия си профил двойката ще има възможност да изпрати виртуални покани към приятелите или “гостите“ си, избрани от списъка с приятелите си във Facebook, като виртуалните покани следва да бъдат приети от поканените лица.
   3. Всяка регистрация чрез опция “Младоженци” подлежи на одобрение от администраторите на кампанията.
    • В случай, че бъдат одобрени, двойките ще видят статус “ОДОБРЕНИ” в своя общ профил, като тяхната регистрация ще бъде видима сред останалите кандидатури в секцията Галерия.
    • В случай, че не бъдат одобрени, двойките ще видят статус “ОПИТАЙТЕ ОТНОВО” в своя общ профил. Това означава, че някой от критериите за участие не е спазен и двойката има право на повторна регистрация. Двойката трябва да се запознае в детайли с условията за участие, посочени в настоящите Правила.
   4. Общият брой точки за всяка регистрирала се двойка се образува от сбора на:
    • Реална сватба (сключване на граждански брак и сватбено тържество), планувана през периода, посочен в Общите условия - 20т.
    • Коректно попълнен въпросник в индивидуалния профил съобразно Общите условия - 20т.
    • Описание или видео разказ за решението за венчавка. - 50т.
    • Приети поне 10 покани от гости. - 10т.
    • Оригиналност - по преценка на Журито до 50т.
   5. Точкуването се извършва изцяло от Журито, като крайният резултат с общия брой точки за всяка кандидатура ще бъде обявен в техния общ профил след приключване на фазата “журиране”, т.е. след края на Кампанията.
  2. Избралите опцията “Сватбари” е нужно да изпълнят следното, за да участват в тегленията за седмични награди:
   • Да се регистрират с Facebook профила си;
   • Да гласуват всяка седмица за своите ТОП 3 двойки Младоженци, избирайки ги измежду всички, регистрирани обявени в секцията “Галерия” от началото на Кампанията.
   1. След съставяне на ТОП 3 списък за съответната календарна седмица, ще се визуализира екран, уведомяващ ги, че са се регистрирали успешно в томбола за седмични награди. За да участват за седмичните награди, участниците “Сватбари” е нужно да гласуват с нов списък всяка календарна седмица.

РАЗДЕЛ IV. НАГРАДЕН ФОНД

 1. Участниците в Кампанията „ПРОСТО КАЖИ ДА” участват за награден фонд, съставен от общ брой 63 (шестдесет и три) награди, разпределени в 2 (два) типа както следва:
  • СЕДМИЧНИ: общо 60 (шестдесет) по една бутилка Пещерска Отлежала 0.7L
  • ГОЛЯМА: общо 3 (три) броя - финансов награден фонд от 5 000 лв., осигурени фотограф и оператор в деня на реалното сватбено събитие, както и алкохол за гостите на сватбеното празненство.

РАЗДЕЛ V. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ

 1. Печелившите участници за 60-те СЕДМИЧНИ награди се определят чрез система за теглене на награди, с предварително заложен алгоритъм за разпределяне на наградите на случаен принцип, чрез общо 6(шест) броя тегления, провеждащи се на следващия работен ден след изтичането на съответния период:
  • Период 1: 08.07.2019 г. /00:00 ч./ до 14.07.2019 г. /23:59 ч./, с теглене и обявяване на печелившите на 15.07.2019 г.
  • Период 2: 15.07.2019 г. /00:00 ч./ до 21.07.2019 г. /23:59 ч./, с теглене и обявяване на печелившите на 22.07.2019 г.
  • Период 3: 22.07.2019 г. /00:00 ч./ до 28.07.2019 г. /23:59 ч./, с теглене и обявяване на печелившите на 29.07.2019 г.
  • Период 4: 29.07.2019 г. /00:00 ч./ до 04.08.2019 г. /23:59 ч./, с теглене и обявяване на печелившите на 05.08.2019 г.
  • Период 5: 05.08.2019 г. /00:00 ч./ до 11.08.2019 г. /23:59 ч./, с теглене и обявяване на печелившите на 12.08.2019 г.
  • Период 6: 12.08.2019 г. /00:00 ч./ до 18.08.2019 г. /23:59 ч./, с теглене и обявяване на печелившите на 19.08.2019 г.
  1. Печелившите участници ще бъдат определяни за съответните периоди чрез система за теглене на награди, с предварително заложен алгоритъм за разпределяне на наградите на случаен принцип между всички, които са изпълнили условията за участие от настоящите Правила.
 2. Печелившите участници за ГОЛЯМАТА награда ще бъдат определени и обявени от жури, съставено от представители на Организатора в края на Кампанията, съответно:
  • Период: 08.07.2019 г. до 18.08.2019 г. /23:59 ч./, определяне и обявяване на победителите на Голямата награда на 19.08.2019 г.
  1. Всяка кандидатура, отговаряща на условията за участие за голяма награда, ще бъде разгледана от посоченото по-горе жури.
 3. Печелившите участници ще получават известие на e-mail-а, който са посочили/използвали при регистрацията си, със съобщение, че печелят награда Кампанията, вида награда, както и указание как ще бъде предоставена наградата.
 4. Спечелилият участник следва да върне отговор на уведомителния e-mail с потвърждение на данните си за доставка на наградата в срок от 10 (десет) работни дни от датата на получаване на уведомителния e-mail по т. 2, като предостави трите си имена, актуален телефон за връзка, точен адрес за доставка.
 5. Наградите се получават само лично от участника, след представяне на документ за самоличност, удостоверяващ възрастта на участника, предвид изискванията на настоящите Правила. Седмичните награди ще бъдат предоставяни безплатно на печелившите участници. Преди самата доставка служител на Организатора ще се свърже с печелившия участник чрез обаждане на телефонния номер, който е посочен за връзка. Крайната дата за получаване на наградата е до 30 (календарни) дни, считано от датата на предоставяне на данните за доставка.
  1. В случай, че участникът не бъде открит на адреса в предварително уговореното време между него и куриера, то наградата се връща в офис на куриерската фирма. Наградата ще бъде достъпна в офис на куриерите в рамките на два дни след първото посещение на адреса. Ако печелившият не отиде да вземе наградата си в рамките на тези два дни, то той губи правото си да я получи. Организаторът и Изпълнителят не носят отговорност за неполучени/недоставени награди при подаден от участника неточен или погрешен адрес, както и в случай, че участникът не отговаря на някое от Условията в Промоцията.
 6. При непредоставяне на данните за доставка в срок от 10 (десет) работни дни, участникът губи правото да получи наградата.
  1. Всяка награда, непотърсена в този срок след края на Кампанията, ще бъдe раздадена на случаен принцип, чрез томбола, между останалите участници, отговарящи на условията за печалба. Процедурата се повтаря до момента, в който бъдат раздадени всички награди.
 7. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации "автоматично", вместо участниците. Всеки участник, който направи опит или наруши Правилата, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение включва действия за:
  • получаване на повече от една регистрация от една двойка (Младоженци) или от едно лице (Сватбари);
  • използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на индивидуално участие на съответното лице в Кампанията;
  • всяко друго действие, което променя механизма за участие в Кампанията или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила.
  1. Решението за дисквалификация е изцяло на Организаторa, като той не дължи обяснение за начините на определяне на опит и/или нарушение на Правилата.

РАЗДЕЛ VI. ЛИЧНИ ДАННИ

 1. Включвайки се в настоящата Кампания посредством регистрация, извършена през личния си фейсбук профил или приета покана за участие в играта като „гост“, лицата предоставят доброволно личните си данни (имена, снимки, адрес, телефон, e-mail или други) и дават съгласието си тези данни да бъдат използвани (събирани, обработвани и съхранявани) от Организатора „ПАУЪР БРАНДС“ EOOД, както и неговите подизпълнители в Кампанията за цели, свързани с Кампанията и/или разпространението на наградите. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни и ще бъдат съхранявани от дружеството за период от 1 (един) месец след приключване на кампанията, след което се унищожават.
 2. За получаване на СЕДМИЧНИТЕ награди, печелившите участници се съгласяват да предоставят следните данни на Организатора „ ПАУЪР БРАНДС “ EOOД или неговите подизпълнители: три имена, адрес, телефон за връзка и e-mail, както и да представят лична карта при получаване на наградата.
  1. За получаване на ГОЛЕМИТЕ награди, печелившите участници се съгласяват да предоставят следните данни на Организатора „ПАУЪР БРАНДС “ EOOД или неговите подизпълнители: три имена, ЕГН, IBAN, адрес, телефон за връзка и e-mail, както и да представят лична карта при получаване на наградата.
 3. Включвайки се в настоящата Кампания, участниците дават разрешението си да получават рекламни и промоционални съобщения от Организатора „ ПАУЪР БРАНДС “ EOOД.

РАЗДЕЛ VII. ДРУГИ

 1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Организатора и Изпълнителя, от една страна и участниците в Кампанията, от друга страна, както и условията за участие в нея.
 2. Участник в Кампанията може да бъде само физическо лице, навършило 18 (осемнадесет) години, което е дееспособно. С регистрация за участие в Кампанията всеки участник дава съгласие по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни по отношение на личните данни, които предостави във връзка с тегленията.
 3. Наградата се предава лично на спечелилия участник от Организатора или от избран от Организатора куриер.
 4. Участници, които не са потърсили обратна връзка с Организатора за получаване на наградите си в срок от 10 работни дни от уведомяването им, губят правата си върху наградите.
 5. Победителите се съгласяват да бъдат фотографирани, видео заснемани, интервюирани и записвани след приключване на Кампанията, за маркетингови цели на Организатора.
 6. Организаторът на Кампанията не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичане срока на Кампанията или по други подобни поводи.
 7. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефон за контакт или неверен, непълен или неточен e-mail, или адрес за доставка на награди.
 8. Организаторът и Изпълнителят не носят отговорност за забавяне в доставката на награди, причинени от забавяне на доставчици на куриерски услуги.
 9. Оспорването на валидността и верността на който и да е резултат от Кампанията от страна на участник, няма действие спрямо Организатора.
 10. Съгласно действащото законодателство, Организаторът има право да оповести публично имената на наградените участници и тяхната награда от Кампанията. Обявяването на участниците-победители (спечелили награди) се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключение на лично и фамилно име. Всички участници дават своето съгласие за събиране и съхраняване на личните им данни за целите на провеждането на Кампанията, ако такова е необходимо. Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личната информация, събрана по време на Кампанията. Организаторът също така се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на участниците в Кампанията и да я използва, съгласно настоящите Правилата и Общите условия за участие в Кампанията и действащото законодателство. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на участниците, извън публично известните от Facebook, станали му известни при участието им в Кампанията. Личните данни, предоставени от участниците в кампанията, се съхраняват от Организатора за период от 1 (един) месец след приключване на кампанията, след което се унищожават.
 11. Замяната на предметните награди срещу пари или други ползи е забранена.
 12. Организаторът не е отговорен за каквито и да е такси, данъци или глоби, които могат да възникнат във връзка с наградите.
 13. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на съответната награда. Тази Кампания също така може да бъде прекратена в случай на форсмажорни обстоятелства, включително невъзможността на Организатора на Кампанията, по причини, независещи от неговата воля, да продължи провеждането на Кампанията, както и издадени указания на държавен орган за прекратяването й.


  Наздраве и късмет на всички!
  Екипът на „ПАУЪР БРАНДС“ EOOД